en projektledare. ett leveransTEAM.

Vi fokuserar på solida processer och anser att kommunikation är nyckeln till framgång för projekten. Det är därför som alla våra projekt drivs av en dedikerad projektledare och ett leveransteam i den första etappen av projektet. Efter den inledande processen har avslutats med en framgångsrik lansering fortsätter vi att optimerar din webbplats i underhållsfasen, ledd av en key account manager.

Projektfasen

den initiala processen

                                                 

förstudie

Om det inte finns en detaljerad förståelse för vision, omfattning och krav, kan e-handelsprojektet riskera att vara odefinierat och då sätta budget och tidsberäkning i riskzonen. Förstudien är det första steget mot e-handelsframgång. Det är ett separat, icke-bindande, projekt för att utvärdera projektets genomförbarhet. Vaimo kommer tack vare detta ge dig en bättre förståelse av resultat, ambitionsnivåer och kostnader i samband med de olika etapperna i projektet.

upptäcka

Den initiala fasen i alla projekt är att etablera ett samförstånd kring vad vi ska åstadkomma. De viktigaste delarna under upptäcktsfasen är projekt, design och utveckling. Målet är att få en gemensam bild kring e-handeln i form av prototyper och design.


DEFINiera

Vårt projektteam går igenom anteckningar, prototyper och design för att kunna definiera projektmål, projektets omfattning, budget och förslag till tidsupplägg. Slutresultatet är en redovisning av arbetet som bryter ned implementering i form av en backlog för bättre förståelse och hantering av omfattning, kostnader och tidsplan.


DESIGNa

Vi tar vid där vi slutade gällande prototyper och vi slutför informationsarkitektur, interaktionsdesign och visuell design. Under hela denna process har vi ett nära samarbete med er och fortsätter med revideringar tills dess att en slutlig design är godkänd.

Läs mer

utveckla

Det är nu agil, scrum och sprintar komma in med full kraft. Vi arbetar efter din prioriterade backlog via en serie av iterationer som kallas sprintar som är 2 veckor långa. Före varje sprint planerar och prioriterar vi de viktigaste uppgifterna för kommande sprint. Under varje sprint gör vi vårt allra bästa för att komma i mål med utveckling och tester som är en del av sprinten. Vid slutet av andra veckan presenterar vi resultat från sprinten och göra den tillgänglig för ytterligare tester och godkännande enligt en överenskommen definition av Done.

Läs mer

förbereda

Det är under denna fas som ditt team lär sig plattformen, avslutar konfigurationsuppgifter och fyller systemet med innehåll med vägledning och stöd från din projektgrupp. Ditt team definierar och förbereder även tester för viktiga användarresor och utför kontinuerliga systemtester för att hitta eventuella problem som skulle kunna hindra er från att komma vidare på vägen mot lansering.

lansera

Ditt team fokuserar på att försöka hitta eventuella problem medan vårt team fokuserar på att lösa dessa så snabbt som möjligt. Så snart du ger oss klartecken fokuserar vi på de sista förberedelserna och arbetar igenom vår lanseringschecklista. Vi hjälper dig att lansera den nya webbplatsen och ger support inför övergången till underhållsfasen.


UNDERHÅLLSFASEN

FORTGÅENDE PROCESS


Efter att ha gått live med den första versionen fokuserar vi på att få en stadig cykel av kontinuerlig utveckling och optimering på plats. På Vaimo kallar vi detta underhållsfasen.

granska & PLANera

Data analysis, user tests and other sources of insight are the basis for both new features and maintenance tasks. They are combined into a design and development backlog that is prioritised and planned - one sprint at a time.


DESIGNA

For tasks that require visual or solution design, the UX, Strategy and System Architect teams make sure to deliver in line with eCommerce best-practice.

UTVECKLA

A development and test cycle in maintenance mode is typically one or two sprints long. We focus on small and frequent releases rather than big and few.

FÖRBEREDA & LANSERA

Final testing, preparations and release of everything included in this cycle before starting the maintenance mode over again.

HELHETSLÖSNINGAR AV ETT DEDIKERAT TEAM 

Under åren har vi sett fantastiska resultat vid tillämpning av agil metodik som grund för distribution av våra e-handelsprojekt. Genom att variera den agila arbetsmetodiken och modifiera våra projektledningsprocesser för att matcha den enskilde kundens önskemål och krav, kan vi lita på att båda parter kommer att känna sig bekväma med leveransprocessen.

Varje projekt vi tar oss an har en dedikerad projektledare och ett leverans-team. Projektledaren fungerar som en länk mellan klienten och resten av teamet bestående av Backend- och Frontend-utvecklare, QA-utvecklare och en systemarkitekt. Vi uppmuntrar veckomöten med våra kunder och kontinuerliga uppföljningar, men den exakta sättet att kommunicera utarbetas mellan klienten och projektledare.

Vårt huvudsakliga fokus är att skapa en kontaktpunkt mellan Vaimo och kunden. Ur projektsynpunkt vill vi snabbt kunna anpassa oss till förändringar - vara snabba och kommunicera effektivt.

Vaimos leveransteam är baserade i 10 länder i olika delar av världen, då vi anser att människor ska kunna kommunicera och arbeta så lokalt om möjligt.

 

 Det betyder att vi alltid försöker att utse det lämpligaste teamet utifrån varje projekts kriterier, oavsett om det är baserat på specifik kunskap, kompetens eller geografi.

Vi erbjuder kompletta e-handelslösningar vilket också innebär att alla våra leveransteam och projektledare är anställda internt - vi outsourcar varken utveckling eller någon annan del av vår verksamhet - på detta sätt kan vi garantera bra kvalitet och kundtillfredsställelse.

På Vaimo utförs arbetet i två faser - vi börjar med projektfasen som avslutas med en lansering, som sedan går över till underhållsfasen. Vi vill se till att din webbutik är i ständig utveckling och förbättring och att ditt företag lyckas långt efter att projektet är avslutat. Vaimo tror på att bygga långsiktiga samarbeten och så även våra kunder - vi arbetar med många framgångsrika företag som har varit våra kunder sedan 2008, och som fortfarande förbättrar sin verksamhet online i underhållsfasen.

Vill du veta mer? Kontakta oss