Om vaimo

Bolagsstyrning

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Vaimo AB
Notice of extra General Meeting of Vaimo AB

Aktieägarna i Vaimo AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 januari 2019 kl. 13.00 i Bolagets lokal på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm.

The shareholders of Vaimo AB are hereby summoned to the extra general meeting on 10 January 2019 at 13.00 at the Company ́s office at Rosenlundsgatan 40 in Stockholm.

 

För att få delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 4 januari 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande och eventuella biträden (högst två) vid stämman senast tisdagen den 8 januari 2019. Anmälan skall ske skriftligen per post till Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm eller per e-post till [email protected]. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

To attend the general meeting the shareholder must be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Friday 4 January 2019, and notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the general meeting no later than Tuesday 8 January 2019. The notification shall be in writing to Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm, Sweden, or via e-mail: [email protected]. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

För mer information hänvisas till kallelsen. / For further information please refer to the below Notice of Extra General Meeting 2019.

Relaterade dokument / Related documents

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såväl B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 400 medarbetare i 12 länder.